آزمایشات رایج خون

انجام انواع آزمایشات خون در آزمایشگاه  گلسا

1)آزمایش قند خون

2)آزمایش اوره

3)آزمایش اسید اوریک خون

4)آزمایش کراتینین

5)آزمایش چربی های خون

6)آزمایش تست های کبدی