میکروب شناسی

 02636207634

میکروب شناسی ، انگل شناسی و قارچ شناسی

نمونه های بیماران در کوتاهترین زمان کشت شده و با استفاده از محیط های کشت متنوع عمومی ، اختصاصی و افتراقی پاتوژنهای موجود جداسازی و شناسائی شده و با روشهای استاندارد آزمون آنتی بیوگرام انجام می شود. برای محیط های کشت از سویه های استاندارد مرکز منطقه ای کلکسیون میکرو ارگانیسم های ایران PTCC استفاده می شود.

آزمایشهای انگل شناسی روده ای با روش های مستقیم ، فلوتاسیون و سدیمانتاسیون و انگلهای خونی با استفاده از خون محیطی بیمار انجام می گردد.

آزمایشهای قارچ شناسی عمدتا با استفاده از نمونه مستقیم انجام می شود و در شرایط خاص پس از کشت اولیه نمونه برای تستهای تخصصی قارچ شناسی به مراکز رفرانس ارسال می گردد.

IMG 1028

نویسنده : دکتر علیرضا خدامی

کلمات کلیدی : آزمایش خون ، آزمایش انگل شناسی ، آزمایش قارچ شناسی ، آزمایشات کبدی ، تشخیص پزشکی ، کم خونی