آزمایش غربالگری

راهنمای غربالگری ناهنجاری های جنینی

                                         راهنمای غربالگری ناهنجاری های جنینی پیشگفتار به دنیا آوردن نوزاد سالم آرزوی همه ی مادران است.تا حدود دو دهه پیش تر امکان تشخیص ناهنجاری های جنینی در دوران بارداری …