خون شناسی

خون شناسی

این بخش(خون شناسی) برای انجام آزمایشهای CBCمجهز به یک دستگاه سل کانتر sysmex kx-21 و یک دستگاه سل کانترdiatron و برای انجام آزمایش ESR مجهز به دستگاه 16 SEdiman analyzer کاناله می باشد.

اگر چه دستگاههای سل کانتر کلیه پارامترها و ایندکس های خونی را همراه با دیفرنشیال گلبولهای سفید گزارش می کنند ولی لام خونی بیمار حتما باید توسط کارشناس مجرب مورد بررسی قرار گرفته و مورفولوژی تمام سلولهای خونی گزارش شوند.

آزمایشات خون ، خون شناسی
آزمایشات خون ، خون شناسی

دسترسی به سایر مقالات : آزمایشات بیوشیمی ، آزمایشات ، آزمایشات قند ،آنزیم های کبدی ، سلامت کبد ، آزمایش آهن ، کم خونی ، اندازه گیری الکترولیت های خون ، آزمایش CBC ،