نمونه گیری

نمونه گیری 

در قسمت نمونه گیری جهت انجام عملیات خون گیری از سیستم های بسته کمپانی های معتبر اروپایی(ونوجکت) به جای سرنگ استفاده می گردد و این موضوع علاوه بر ایجاد ایمنی برای فرد نمونه گیر و بیمار بر روی کیفیت آزمایشها نیز موثرمی باشد. با توجه به نوع آزمایش انواع فرم های اطلاعاتی مختلف برای بیماران طراحی و چاپ گردیده است که استفاده از آنها تا حدود زیادی از ایجاد خطاهای قبل از آزمایش جلوگیری می نماید.

 

نویسنده : دکتر علیرضا خدامی

کلمات کلیدی : آزمایش خون ، نمونه گیری ، آزمایش خون در بارداری ، تشخیص آزمایشگاهی ، آزمایش غربالگری، کم خونی ، آنمی ، آزمایشات کبدی