پر کاری تیروئید و حاملگی

پر کاری تیروئید و حاملگی

پر کاری تیروئید و حاملگی در حدود ۱/۰% موارد حاملگی ها همراه با پرکاری تیروئید است و عامل ۸۰ تا ۹۰% موارد آنها را بیماری گريوز و بقیه را ندولهاي …