خون شناسی

 02636207634 خون شناسی این قسمت (خون شناسی) برای انجام آزمایش های CBC مجهز به یک دستگاه سل کانتر sysmex kx-21 و یک دستگاه سل کانترdiatron و برای انجام آزمایش ESR …