آزمایشات خون ، خون شناسی

خون شناسی

خون شناسی این بخش(خون شناسی) برای انجام آزمایشهای CBCمجهز به یک دستگاه سل کانتر sysmex kx-21 و یک دستگاه سل کانترdiatron و برای انجام آزمایش ESR مجهز به دستگاه 16 …