آدرس: کرج، محمدشهر، بلوار امام، آزمایشگاه تشخیص پزشکی گلسا

شماره تماس: 09352886816