آزمایشات رایج خون

انجام انواع آزمایشات خون در آزمایشگاه  گلسا 1)آزمایش قند خون 2)آزمایش اوره 3)آزمایش اسید اوریک خون 4)آزمایش کراتینین 5)آزمایش چربی های خون 6)آزمایش تست های کبدی

n00190134-b

چربی ها ی خون

چربی های خون یکی از اجزای اصلی غذاها (حتی گیاهان) چربی است. چربیها ترکیبات آلی هستند که در آب حل نمی شوند. چربیهای اصلی بدن تری گلیسرید، کلسترول و فسفولیپیدها …