n00190134-b

چربی ها ی خون

چربی های خون یکی از اجزای اصلی غذاها (حتی گیاهان) چربی است. چربیها ترکیبات آلی هستند که در آب حل نمی شوند. چربیهای اصلی بدن تری گلیسرید، کلسترول و فسفولیپیدها …