خون گیری

 

خون گیری در منزل و معاینات دوره ای سازمان ها

افرادی که به هر علت قادر یا مایل به مراجعه حضوری به آزمایشگاه نمی باشند امکان خون گیری در منزل یا محل کار ایشان وجود دارد. همچنین برای سازمان ها و شرکت ها برای انجام معاینات دوره ای تسهیلاتی به همین صورت در نظر گرفته شده است و نمونه گیران با سابقه آزمایشگاه قادر هستند تا صدها نمونه را در محل کار پرسنل انجام دهند و نتایج با توجه به مجهز بودن آزمایشگاه به دستگاههای خودکار در اسرع وقت آماده خواهد بود.

کلمات کلیدی : آزمایشگاه ،آزمایش خون ، تشخیص آزمایشگاهی ، آزمایش غربالگری ، کم خونی (آنمی) ، آزمایشات کبدی