پاسخ های خود را به شماره پیامک زیر ارسال کنید.

1. بهترین گروه خونی کدام گروه است؟

 
 
 
 

2. کدام گروه خونی است که فقط خون از یک گروه خونی می تواند بگیرد و به همه گروه های خونی می تواند خون بدهد؟